Burs Yönetmeliği

DEMİRYOL MESLEK OKULU MEZUNLARI DERNEĞİ

BURS YÖNETMELİĞİ

19.03.2015

Amaç

Madde 1:

Bu yönetmeliğin amacı Demiryol Meslek Okulu Mezunları Derneği tarafından Derneğin üyesi iken vefat etmiş/eden üyelerinin, eş ve çocukları ile yasal olarak evlat edindikleri çocuklarına verilecek karşılıksız öğrenim bursuna ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam ve Dayanak:

Madde 2:

Bu yönetmelik hükümleri Demiryol Meslek Okulu Mezunları Derneği üyeleri ile dernek tarafından verilecek öğrenim bursunu talep eden diğer kişileri kapsar. Bu yönetmelik Demiryol Meslek Okulu Mezunları Derneği Tüzüğünün 14.2 maddesi ile 24.01.2009 tarihli Genel Kurul kararına dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar:

Madde 3:

Bu yönetmelikte geçen,

Dernek sözcüğü, Demiryol Meslek Okulu Mezunları Derneği Genel Merkezi’ni,

Tüzük sözcüğü, Demiryol Meslek Okulu Mezunları Derneği Tüzüğünü,

Yönetmelik sözcüğü, Demiryol Meslek Okulu Mezunları Derneği Eğitim ve Burs Yönetmeliğini,

Bursiyer sözcüğü, bu yönetmelik kapsamında öğrenim bursuna hak kazanan öğrenciyi,

Öğrenim bursu sözcüğü, bu yönetmelik kapsamında karşılıksız olarak verilecek yardımı,

Veli sözcüğü, burs almak için aday bursiyer adına derneğe başvuran kişiyi,

Üye sözcüğü, Demiryol Meslek Okulu Mezunları Derneği üyesini ifade eder.

Öğrenim Bursu Verilmesine ilişkin Usul ve Esaslar:

Madde 4:

Bu yönetmelik ve Dernek tüzüğünün 14/2-b maddesi kapsamında oluşturulan Öğrenim Bursu fonunda biriken miktarın % 80’ni, burs almaya hak kazanan kişi sayısına bölünmesi sonucu bulunacak miktar, her yıl Eğitim ve Öğretim yılı başında hak sahiplerine bir yıllık ve bir defada olmak üzere eşit miktarda dağıtılır.

Burs fonunda kalacak % 20 ‘lik miktar, bir sonraki dönem içerisinde oluşabilecek üye vefat durumunda, vefat eden üyenin eğitim gören eş ve çocukları ile yasal olarak evlat edindikleri çocukları için kullanılmak üzere burs fonunda kalacak olup dönem içerisinde kullanılmasına lüzum kalmadığı takdirde bir sonraki Eğitim ve Öğretim döneminde kullanılır.

Burstan yararlanacak kişiler:

Madde 5:

Öğrenim Bursundan;

Dernek üyesi iken vefat eden üyenin, bir sosyal güvenlik kurumuna bağlı herhangi bir işte ücretli olarak çalışmayan yurtiçinde örgün öğrenim gören ilk, orta, Ön Lisans ve Lisans eğitimi gören bütün çocukları ve eşi, Yararlanabilir.

Öğrenim Bursu Başvuru Şartları:

Madde 6:

a) Dernek üyesi iken vefat eden üyenin eşi için eşin kendisi, üyenin çocukları veya evlatlıkları için velisi, derneğe yazılı olarak başvuracaktır.

b) Başvuru sırasında burs istenen kişi ile Dernek üyesi iken vefat eden üyenin akrabalık derecesini gösteren belge ve öğrenim belgesi başvuruya eklenecektir.

c) Başvuruda bursun yatırılması istenen banka hesap numarası ayrıca belirtilecektir.

Öğrenim Bursundan Yararlanma şartları:

Madde 7:

Öğrenim bursundan:

Dernek üyesi iken vefat etmiş/eden üyenin öğrenimdeki eşi, çocukları ve evlatlıkları, yararlandırılabilir.

Başvuru ve Hak Kazanma:

Madde 8:

Öğrenim bursuna başvurular her yıl 01-30/Eylül tarihleri arasında yapılır. Yapılan başvurular Dernek Yönetim Kurulunca yönetmelik kapsamında değerlendirilerek, burs almaya hak kazananların listesi her yıl Ekim ayının 15’ine kadar Derneğin İnternet sitesinde yayımlanır.

Burs almaya hak kazanamayanlar itirazlarını en geç on beş gün içinde Derneğe yazılı olarak yaparlar. Dernek Yönetim Kurulu itirazları on beş gün içerisinde sonuçlandırarak yazılı olarak bildirir.

Burs verileceklere ilişkin karar kesinleştikten sonraki bir hafta içinde burslar ilgili banka hesaplarına yatırılır.

Beyan Esası:

Madde 9:

Öğrenim bursuna ilişkin Madde 6-a’da belirtilen ilgili kişilerin beyanı esastır. Beyanın aksi sabit olduğunda sorumluluk beyan sahibine aittir.

Öğrenim Fonunun gelirleri:

Madde 10:

Bu yönetmelik kapsamında yapılacak öğrenim bursları için 24.01.2009 tarihli Genel Kurul kararı ile bir fon kurulmuştur. Bu fonda toplanan paralar genel hükümlere göre dernek geliri sayılır. Dernek gelirlerinden sayılan bu para yönetmelik hükümlerine göre hak sahiplerine ödendiğinde “Öğrenim Bursu” adı altında gider yazılır. İlgili muhasebe kaydı sırasında banka dekontu vs. gider belgesi yerine geçer.

Öğrenim bursu olarak yapılacak gider, Ekim-Kasım/2014 aylarında toplanan aidatın %15’i ile Aralık/2014 ayından Eylül/2015 ayına kadar toplanan aidatın %5’i, 2015-2016 Eğitim-Öğretim yılı ve daha sonraki yıllarda Ekim (Dahil) – Eylül (Dahil) dönemi gelirlerinin %5’i öğrenim bursu olarak verilir. Bağış ve başka kişi ve kuruluşlardan bu amaçla temin edilen gelirler bu yönetmelik kapsamında öğrenim bursu olarak dağıtılır.

Madde 11:

Bu yönetmelik Yönetim Kurulu’nun teklifi ve 29 Kasım 2014 tarihli Olağan Genel Kurul’ da görüşüldükten sonra onaylanarak ilanı tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir.

Madde 12:

Bu yönetmelik hükümlerini Yönetim Kurulu yürütür.