DEMOK Tüzük

DEMİRYOL MESLEK OKULU MEZUNLARI DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

1. DERNEĞİN ADI: 

1.1. Derneğin Adı: Demiryol Meslek Okulu Mezunları Derneği’ dir. 

2. DERNEĞİN MERKEZİ: 

2.1. Derneğin Genel Merkezi Ankara’dadır. 

3. DERNEĞİN AMACI:

3.1. Derneğin amacı: Anayasamızın öngördüğü hükümler çerçevesinde üyeler arasında mesleki, kültürel ve sosyal dayanışmayı sağlamak, üyelerin birlik ve beraberlik içinde Türk demiryolculuğuna artan ölçüde yararlı olabilmelerinde yardımcı olmak, kendilerine güvenli ve mutlu bir gelecek sağlamak amacı ile sosyal, mesleki ve kültürel içerikli çalışmalar yapmak.

4. DERNEĞİN AMACINI GERÇEKLEŞTİRMEK İÇİN YAPACAĞI İŞLER:

Yukarıdaki (3.) maddede yazılı dernek amacını gerçekleştirmek için;

4.1. Üyeler arasındaki mesleki kültürel ve sosyal dayanışma ve haberleşmeyi sağlamak amacıyla gazete, dergi çıkarmak, sanal ortamda internet siteleri oluşturmak, sportif faaliyetler ve tatil organizasyonları, gezi, eğlence, toplantı, kokteyl, konferans, balo, piyango düzenlemek.

4.2. Üyelerden herhangi bir şekilde kazaya uğrayanların veya bu kaza sonunda hayatını kaybedenlerin, bir demiryolu kazası sonunda kaza sanığı olarak işten el çektirilen veya mahkemeye verilenlerin kendilerine veya yasal aile fertlerine diledikleri takdirde ve derneğin mali gücü oranında yardımda bulunmak, üyeler arasında bu amaçla yardım kampanyası açmak.

4.3. Üyelerin konut veya tatil evi ihtiyaçlarını karşılamak üzere arsa veya yapı kooperatifleri kurmak veya kurulmuş olan kooperatiflere ortak olmak.

4.4. Demiryolculuğun gelişmesine hizmet, nitelik ve veriminin artmasına yönelik mesleki araştırmaları yapmak, bilgi bankası oluşturmak, bilginin toplanması ve kullanımını sağlamak amacıyla Araştırma Merkezi kurmak.

4.5. Üyeler arasında sosyal dayanışma ve yardımlaşmayı sağlamak amacıyla sandık kurmak, kurulan sandıklarda biriken fonları kanunların izin verdiği ölçüler içerisinde Hazine’nin denetiminde ki Bireysel Emeklilik fonlarında değerlendirilmek üzere kısmen veya grup halinde geçişine izin vermek.

4.6. Dernek üyeliğine kaynak teşkil eden Demiryol Meslek Lisesinin faaliyetine devamı ve lisenin değerliliğini ortaya çıkaracak araştırma ve çalışmalar yapmak.

4.7. Gerekli görülen yerlerde dernek faaliyetlerini yürütmek amacıyla şube ve temsilcilik açmak.

4.8. Tüzük amaçlarının gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyduğu gelirleri temin etmek amacıyla iktisadi, ticari ve sanayi işletmeler kurmak ve işletmek.

4.9. Üyeler arasındaki birlikteliği, boş zamanlarını üretime kazandırmayı sağlamak amacıyla lokal açmak, sosyal ve kültürel tesisler kurmak ve bunları tefriş etmek.

4.10. Dernek faaliyetleri için ihtiyaç duyulan taşınır, taşınmaz mal satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek ve taşınmazlar üzerinde ayni hak tesis etmek

4.11. Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi halinde, 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun hükümleri saklı kalmak üzere, kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütmek.

4.12. Derneğin amacı ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, diğer derneklerle veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek için plâtformlar oluşturmak.

4.13. AB Raylı Ulaşım Politikalarını takip etmek, AB ye geçiş dönemimizde sektörde uyum sağlanması için, benzer sivil toplum kuruluşlarına üye olmak, müşterek projeler hazırlamak, çalışmalar yapmak.

4.14. Dünyada gelişmekte olan raylı ulaşım teknolojilerinin takip edilmesi, ülkemiz insanlarına duyurulması ve benzer teknolojilerin ülkemizde de kullanılması ve üretilmesi için, yurt içinde ve dışında, üniversiteler, resmi ve özel kuruluşlarla müşterek çalışmalar yapmak.

4.15. Derneğimiz üyesi iken vefat eden üyelerin çocuklarının eğitim hayatları boyunca, eğitimi ve yetiştirilmesi için; eğitim bursu vermek. Ayrıca; üyelerin, üyelerin çocuklarının, demiryolcuların eğitimi ve yetiştirilmesi için yurt, pansiyon, dershane ve sağlık tesisleri kurmak ve işletmek.

5. FAALİYET ALANI

5.1. Dernek; tüzükte yer alan amaçlar doğrultusunda; demiryol meslek okulu mezunlarını ve demiryollarını ilgilendiren konularda; sosyal, mesleki, iktisadi, ticari ve kültürel alanlarda faaliyet gösterir.

6. DERNEĞE ÜYE OLMA, ÜYELİKTEN ÇIKMA, HAK VE SORUMLULUKLAR

6.1. Üye Olma:

a) Demiryol Meslek Okulu veya Lisesinden mezun olanlardan, (tasfiye döneminde özel Yükseliş Kolejine aktarılmış veya kursa tabi tutulmuş olanlar dahil) fiil ehliyetine sahip bulunan ve derneğin amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden ve mevzuatın öngördüğü koşulları taşıyan mezunlar, yazılı istemde bulunmak ve örneğine göre giriş bildirimi doldurmak suretiyle bu derneğe üye olma hakkına sahiptir.

b) Dernek Genel Başkanlığına yazılı olarak yapılacak üyelik başvurusu, dernek yönetim kurulunca en çok otuz gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlanır ve sonuç yazıyla başvuru sahibine bildirilir. Başvurusu kabul edilen üye, bu amaçla tutulacak deftere kaydedilir.

c) Derneğin asıl üyeleri, derneğin kurucuları ile müracaatları üzerine yönetim kurulunca üyeliğe kabul edilen kişilerdir.

d) Derneğe maddi ve manevi bakımdan önemli destek sağlamış bulunanlar yönetim kurulu kararı ile onursal üye olarak kabul edilebilir. Onursal üyeliğe kabul edileceklerde; en az mezunların sahip olduğu eğitim, statü ve saygınlık gibi kriterler göz önünde bulundurulur.

e) Onursal üyelik için Demiryol Meslek Okulu veya Lisesi mezunu olmak koşulu aranmaz.

f) Dernek Şubelerine yapılan üyelik başvuruları da Genel Merkeze iletilir.

6.2. Üyelikten Çıkmak:

a) Her üye yazılı olarak bildirmek kaydıyla, dernekten çıkma hakkına sahiptir. Üyenin istifa dilekçesi yönetim kuruluna ulaştığı anda çıkış işlemleri sonuçlanmış sayılır.

b) Üyelikten ayrılma, üyenin derneğe olan birikmiş borçlarını sona erdirmez.

6.3. Üyelerin Hakları:

a) Dernek üyeleri eşit haklara sahiptir. Dernek, üyeleri arasında dil, ırk, renk, cinsiyet, din ve mezhep, aile, zümre ve sınıf farkı gözetemez; eşitliği bozan veya bazı üyelere bu sebeplerle ayrıcalık tanıyan uygulamalar yapamaz.

b) Her üyenin, derneğin faaliyetlerine ve yönetimine katılma hakkı vardır.

c) Dernekten çıkan veya çıkarılanlar, üye kayıt defterinden silinir ve dernek malvarlığında hak iddia edemez.

d) Her üyenin genel kurulda bir oy hakkı vardır; üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır. Onursal üyelerin oy hakkı yoktur.

6.4. Üyelerin Sorumlulukları:

a) Derneği kişisel siyasi ve ticari çıkar ve amaçlarına araç yapamaz ve bu tüzükte belirtilen dernek amacına aykırı davranışlarda bulunamazlar.

b) Üyeler Aidatlarını zamanında ödemek zorundadırlar.

c) Üyeler Dernek amacının gerçekleştirilmesi için ve borçlarının karşılanması için zorunlu ödentilere eşit olarak katılır.

6.5. Dernek üyeliğinden çıkarılmayı gerektiren haller:

a) Dernek tüzüğüne aykırı davranışlarda bulunmak

b) Verilen görevlerden sürekli kaçınmak.

c) Yazılı ikazlara rağmen üyelik aidatını düzenli olarak ödememek.

d) Dernek organlarınca verilen kararlara uymamak.

e) Üye olma şartlarını kaybetmiş olmak.

f) Üye, yukarıda sayılan durumlardan birinin tespiti halinde yönetim kurulu kararı ile üyelikten çıkarılabilir. Ancak, üyenin itirazı halinde kesin kararı vermeye Genel Kurul yetkilidir.

7. DERNEĞİN ORGANLARI:

Derneğin organları şunlardır:

7.1. Genel Kurul,

7.2. Yönetim Kurulu,

7.3. Denetim Kurulu,

7.4. Onur Kurulu,

8. GENEL KURULUN KURULUŞ, TOPLANMA ZAMANI, ŞEKLİ, YERİ, YETER SAYISI, YAPILIŞ ŞEKLİ, GÖREV VE YETKİLERİ

8.1. Genel Kurul:

Genel Kurul Derneğin en yetkili organıdır. Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu, Onur Kurulu, Dernek üyeleri ile Şube üyelerinden oluşur.

8.2. Toplanma Zamanı:

a) Genel Kurul, biri olağan, diğeri olağanüstü olmak üzere iki türlü toplanır. Olağan toplantılar, üç yılda bir defa Kasım ayı içinde yapılır.

b) Olağanüstü toplantılar; Yönetim veya Denetim Kurullarının gerekli gördüğü durumlarda veya dernek üyelerinin beşte birisinin yazılı isteği üzerine toplanır.

c) Genel kurul toplantıya yönetim kurulunca çağrılır.

d) Yönetim kurulu, genel kurulu toplantıya çağırmazsa; üyelerden birinin başvurusu üzerine sulh hâkimi, üç üyeyi genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.

8.3. Toplantı Yeri:

Toplantı Derneğin Merkezi olan Ankara’da yapılır.

8.4. Toplantıya çağrı usulü:

a) Yönetim kurulu, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel kurula katılma hakkı bulunan üyeler, en az on beş gün önceden, günü, saati, yeri ve gündemi bir gazetede ilan edilmek veya yazılı ya da elektronik posta ile bildirilmek, suretiyle toplantıya çağrılır. Ayrıca derneğin internet sayfasında toplantı ilanı yayınlanır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz.

b) Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur.

c) İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur.

d) Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır.

e) Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

8.5. Toplantı yeter sayısı:

a) Genel Kurul dernek tüzüğüne göre, Genel Kurula katılacak üyelerin yarıdan bir fazlasının katılması ile toplanır.

b) İlk toplantıda yeter sayı sağlanamazsa, ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz; ancak bu ikinci toplantıya katılan üye sayısı Dernek Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulları üye tam sayıları toplamının iki katından aşağı olamaz.

8.6. Toplantının yapılış şekli:

a) Dernek Genel Kurul toplantıları ilanda belirtilen gün, saat ve yerde yapılır.

b) Genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. Toplantı yerine girecek üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri, yönetim kurulu üyeleri veya yönetim kurulunca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir. Üyeler, yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler.

c) Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde de yönetim kurulunca bir tutanak düzenlenir.

d) Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ile yazman seçilerek divan heyeti oluşturulur.

e) Dernek organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda, oy kullanan üyelerin divan heyetine kimliklerini göstermeleri ve hazirun listesindeki isimlerinin karşılarını imzalamaları zorunludur.

f) Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması divan başkanına aittir.

g) Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve divan başkanı ile yazmanlar tarafından birlikte imzalanır.

h) Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeler yönetim kurulu başkanına teslim edilir. Yönetim kurulu başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen yönetim kuruluna yedi gün içinde teslim etmekten sorumludur.

i) Genel kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır; üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır. Onursal üyeler genel kurul toplantılarına katılabilir ancak oy kullanamazlar.

j) Genel kurulda, aksine karar alınmamışsa, yönetim ve denetim kurulu üyelerin seçimleri açık veya gizli oylama ile diğer konulardaki kararlar ise açık olarak oylanır. Gizli oylar, toplantı başkanı tarafından mühürlenmiş kâğıtların veya oy pusulalarının üyeler tarafından gereği yapıldıktan sonra içi boş bir kaba atılması ile toplanan ve oy vermenin bitiminden sonra açık dökümü yapılarak belirlenen oylardır.

k) Açık oylamada, genel kurul başkanının belirteceği yöntem uygulanır.

l) Genel kurul kararları, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğuyla alınır. Ancak, tüzük değişikliği ve derneğin feshi kararları, ancak toplantıya katılan üyelerin üçte iki çoğunluğuyla alınabilir.

8.7. Toplantıda görüşülecek konular:

Genel Kurul toplantısında yalnız gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin en az onda birinin isteği üzere görüşülmesi istenen diğer hususlar gündeme konur. Gündemde bulunan maddelerden herhangi birinin çıkarılmasına karar verilmez.

8.8. Genel kurulun görevleri ve yetkileri:

a) Dernek organlarını seçmek.

b) Dernek tüzüğünü değiştirmek.

c) Dernek Genel Kurulunca seçilen Yönetim ve Denetim Kurullarının çalışma raporlarını incelemek, bu kurulları aklamak (ibra etmek), değiştirmek veya haklarında dava açmak.

d) Dernek bütçesini aynen veya değiştirerek kabul etmek.

e) Derneğe gerekli taşınır ve taşınmaz malların satın alınması, satılması, ipotek işlemleri, bağışlanması veya devredilmesi hususunda Yönetim Kuruluna yetki vermek.

f) Derneğin, Demiryolcuların birlik ve beraberliğini temsil eden federasyonlara katılmasına, ayrılmasına karar vermek.

g) Dernekten çıkarılanlar ile üyelik talebi reddedilenlerin itirazlarını incelemek ve karara bağlamak.

h) Derneğin feshine karar vermek.

i) Mevzuatta genel kurulca yapılması belirtilen diğer görevleri yerine getirmek,

j) Üyelik aidatlarını belirlemek.

k) Dernek şubelerinin açılmasını, feshini kararlaştırılmak ve açılmasına karar verilen şube ile ilgili işlemlerin yürütülmesi hususunda yönetim kuruluna yetki vermek.

l) Yönetim kurulunca dernek çalışmaları ile ilgili olarak hazırlanacak yönergeleri inceleyip aynen veya değiştirerek onaylamak veya iç yönergelerin hazırlanması ve uygulamaya konulması için Yönetim Kuruluna yetki vermek.

m) Derneğin amaçlarının gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyduğu gelirleri temin etmek amacıyla iktisadi, ticari ve sanayi işletmeler kurmak, işletmek, bu amaçlı işletmeler ile ortaklıklar yapmak, konularında Yönetim Kuruluna yetki vermek.

9. YÖNETİM KURULU:

9.l. Kuruluşu:

Yönetim Kurulu, derneğin yürütme organıdır. Genel Kurulun dernek üyeleri arasından seçeceği bir Genel Başkan ile 6 asil ve 6 yedek üyeden oluşur. Genel Kurul tarafından seçilip, aklanmış (İbra edilmiş) Yönetim Kurulu Genel Başkan ve üyelerinin tekrar seçilmesi mümkündür. Ancak seçilmiş bir Genel Başkan en fazla iki dönem üst üste bu görevi yürütebilir. Üçüncü dönem aynı kişi aday olamaz. Tekrar seçilebilmesi için en az bir dönem organlarda görev almaksızın beklemesi zorunludur.

Yönetim Kurulu ilk toplantısında; II. Başkan, Genel Sekreter, Genel Sekreter Yardımcısı, Genel Mali Sekreter, Genel Örgütlenme Sekreteri, Genel Basın Yayın Sekreteri’ni seçerek iş bölümü yapar.

9.2. Görev ve Yetkileri Şunlardır:

a) Tüzük hükümlerini ve Genel Kurul kararlarını uygular.

b) Derneği temsil eder ya da bu hususta kendi üyelerinden bir ya da birkaçına yetki verir.

c) Çalışmalarını gerçekleştirmek için olanaklarına göre gerekli personeli alabilir.

d) Her türlü satın alma, satma ve masraf işlemlerini yapar.

e) Her faaliyet yılı sonunda derneğin işletme hesabı tablosu veya bilânço ve gelir tablosu ile yönetim kurulu çalışmalarını açıklayan raporunu düzenler,  toplandığında genel kurula sunar.

f) Derneğin çalışmaları ile ilgili yönergeleri hazırlayarak genel kurulun onayına sunar, genel kurulun yetki verdiği yönergeleri hazırlar ve uygulamaya sokar.

g) Genel kurulun verdiği yetki ile taşınmaz mal satın alır, derneğe ait taşınır ve taşınmaz malları satar, bina veya tesis inşa ettirir, kira sözleşmesi yapar, dernek lehine rehin ipotek veya ayni haklar tesis ettirir.

h) Genel kurulun verdiği yetki ile şube açmaya ilişkin işlemlerin yürütülmesini sağlar.

i) Şubelerinin denetlenmesini sağlar.

j) Gerekli görülen yerlerde temsilcilik açılmasını sağlar.

k) Derneğe üye alınması veya üyelikten çıkarılma hususlarında karar verir.

l) Derneklerle ilgili her türlü çalışmaları yasa ve tüzük hükümlerine göre düzenler ve yürütür.

m) Mevzuatın kendisine verdiği ve Bu tüzüğün 3. Maddesinde belirtilen diğer görevleri yapar ve yetkileri kullanır.

9.3.Toplanması:

a) Yönetim Kurulu ayda en az bir defa önceden kararlaştırılan günde çağrısız olarak toplanır.

b) Görüşme gündemini Genel Sekreter hazırlar. Ancak üyelerden en az üç kişinin yazılı olarak istediği hususlar gündeme konur.

c) Yönetim Kurulunu olağanüstü toplantıya Genel Başkan, onun bulunmadığı zamanlarda II. Başkan ve onunda bulunmadığı hallerde Genel Sekreter çağırır.

d) Toplantılar, Yönetim Kurulu üyelerinin yarısından bir fazla üyenin iştiraki ile yapılır. Kararlar salt çoğunlukla alınır.

e) Yönetim Kurulu Üyelerinden biri veya tümü herhangi bir nedenle görevden ayrılırsa yedek üyeler oy sırasına göre asil üyeliğe gelir. Özürsüz olarak üst üste üç veya yılda tam on toplantıya katılmayan üyeler Yönetim Kurulu üyeliğinden düşmüş sayılır.

f) Yönetim Kurulu üye sayısı boşalmalar nedeniyle üye tamsayısının yarısından aşağı düşerse, Genel Kurul mevcut Yönetim Kurulu üyeleri veya denetleme kurulu tarafından bir ay içerisinde toplantıya çağrılır.

9.4. Görev bölümü ve yetkileri:

a) Genel Başkan:

Genel Başkanın görev ve yetkileri şunlardır:

Genel Başkan, her türlü kurum ve şahıslara karşı derneği temsil eder.  Derneğin Yönetim Kurulu başkanıdır. Genel Başkan Yönetim Kurulunun verdiği yetkiyi kullanır. Dernek çalışmalarının düzenli yürütülmesini sağlar. Genel Başkanlığın boşalması halinde bu görevi seçime kadar II. Başkan, bunun da bulunmaması halinde Genel Sekreter yürütür.

b) II. Başkan:

II. Başkan Yönetim Kurulu üyeleri arasından seçilir.

II. Başkan, Genel Başkan’ ın yardımcısıdır. Genel Başkan’ın bulunmadığı sıralarda onun görevini yapar ve yetkilerini kullanır.

c) Genel Sekreter:

Genel Sekreter Yönetim Kurulu Üyeleri arasından seçilir.

Görev ve yetkileri şunlardır:

Genel Başkanın ve II. Başkanın bulunmadığı veya Genel Başkanın görevlendirdiği hallerde Yönetim Kurulu toplantılarına Başkanlık eder. Genel Başkanın görev ve yetkilerini yüklenir. Tüzük hükümlerine ve Genel Kurul, Yönetim Kurulu kararlarına göre derneğin her türlü yazışmalarını düzenli bir şekilde yürütür. Yönetim Kurulunun kendisine verdiği işleri yapar. Yönetim Kurulu toplantısı gündemini hazırlar. Dernek bünyesinde çalıştırılan personelin çalışma koşullarını hazırlar, Yönetim Kurulunun onayından sonra uygulamadan dolayı birinci derecede sorumludur. Karar defterlerini doldurur ve Yönetim Kurulu üyelerine imzalatır.

d) Genel Sekreter Yardımcısı:

Genel Sekreter Yardımcısı, Yönetim Kurulu Üyeleri arasından seçilir.

Genel Sekreterin yokluğunda Genel Sekreterin görevini yürütür. Genel Sekreter görevini yaparken Genel Sekreter’e yardımcı olur.

e) Genel Mali Sekreter:

Genel Mali Sekreter, Yönetim Kurulu Üyeleri arasından seçilir.

Görev ve yetkileri şunlardır:

Derneğin her türlü gelirlerinin tam zamanında toplanmasını sağlamak, alacakların tahsilini yapmak, zorunlu ve yasal defterlerin düzenli şekilde ve günü gününe tutulmasını sağlamak. Zorunlu durumlarda gerekli işlemlerini bir hafta içinde tamamlamak koşulu ile Yönetim Kurulunca saptanacak miktarlarda harcamalar yapmak. Genel Mali Sekreter, derneğin bütün mallarından parasından birinci dereceden sorumlu olup, derneğin demirbaş defterini tutar. Yönetim Kurulunun vereceği diğer görevleri de yapar. Şubelerden aylık olarak gelir-gider tablosunu alarak her ay dernek gelir-gider tablosunu hazırlar ve Yönetim Kuruluna sunar.

f) Genel Örgütlenme Sekreteri:

Genel Örgütlenme Sekreteri, Yönetim Kurulu Üyeleri arasından seçilir.

Görev ve yetkileri şunlardır:

Derneğin üye kayıtlarını tutmak, yeni üyelikleri, üyelikten ayrılma ve tayinleri şubelere bildirmek. Şubelerle yakın ilişkide bulunarak üye sayısını arttırıcı çalışmalarda yardımcı olmak. Şubelerin derneksel faaliyetlerini izlemek ve bu faaliyetlerin gereği gibi yerine getirilmesinde yardımcı olmak. Dernek sosyal etkinliklerinde şubelerle görüşerek gerekli organizenin yapılmasını sağlamak.Yönetim Kurulunca verilecek diğer görevleri yapmak.

g) Genel Basın Yayın Sekreteri:

Genel Basın Yayın Sekreteri Yönetim Kurulu üyeleri arasından seçilir.

Görev ve yetkileri şunlardır:

Sorumlu yazı işleri müdürlüğünü yapmak. Dernek faaliyetlerini üyelere duyurmak için dergi, broşür, internet, web vb. yayınlar hazırlamak. Basın yayınla ilgili faaliyetlerin gerektirdiği harcamaları araştırarak Yönetim Kuruluna araştırma sonucunu bildirmek. Yönetim Kurulunca verilecek diğer görevleri yapmak.

10. DENETİM KURULU:

10.1. Kuruluşu:

a) Denetim kurulu, üç asıl ve üç yedek üye olarak genel kurulca seçilir.

b) Denetleme Kurulu seçildikten sonra en geç 15 gün içinde toplanarak kendi arasında bir başkan seçer. Kurul kendi başkanın çağrısı üzerine toplanır. Gerektiğinde ve istediği anda veya Yönetim Kurulunun isteği üzerine de denetleme yapar.

c) Denetim kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu takdirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir.

10.2. Görev ve Yetkileri:

Denetim Kurulunu görev ve yetkileri şunlardır:

a) Derneğin, tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar.

b) En az yılda bir kez olmak üzere sandık hesap ve faaliyetlerinin denetimini yapar.

c) Denetim kurulu, gerektiğinde genel kurulu toplantıya çağırır.

d) Denetleme Kurulu yapacağı denetleme sonuçlarını bir rapor haline getirir. Saptadığı eksik ve aksaklıkların düzeltilmesi için Yönetim Kurulunu uyarır.

e) Denetleme Kurulu dernek şubelerinin dosya ve defterlerinin kayıtlarını her zaman denetleyebilir.

11. ONUR KURULU:

11.1. Kuruluşu:

Dernek Genel Başkanı Onur Kurulunun tabi üyesidir. Onur Kuruluna ayrıca 6 asil, 6 yedek üye seçilir. Onur Kurulu ilk toplantısında kendi arasından bir başkan seçer.

Onur Kurulu kendi başkanının veya Yönetim Kurulunun çağrısı üzerine toplanır. Yılda en az bir kez toplanması zorunludur.

11.2. Görev ve Yetkileri:

Onur Kurulunun görev ve yetkileri şunlardır:

a) Yönetim ve Denetim Kurullarının arasında çıkabilecek ihtilafların çözümlerine yardımcı olmak.

b) İstişare karar mahiyetinde olmak kaydıyla; derneğin amaçlarına ulaşılması üyelerle olan ilişkilerin en üst seviyeye çıkarılması hususlarında araştırma yaparak rapor halinde Yönetim Kuruluna sunmak.

c) Yönetim Kurulunun yetki ve sorumlulukları saklı kalmak kaydıyla, Yönetim Kurulunca kendisine verilen konularda derneği temsil etmek.

12. ŞUBELERİN KURULUŞLARI, GÖREV VE YETKİLERİ, ORGANLARI, TASVİYESİ:

12.1. Şubelerin Kuruluşu:

a) Dernek, gerekli görülen yerlerde genel kurul kararıyla şube açabilir. Şubelerin sorumluluk alanları ve sınırları yönetim kurulunca belirlenir.

b) Dernek yönetim kurulunca yetki verilen en az üç kişilik kurucular kurulu, Dernekler Yönetmeliği’nde belirtilen şube kuruluş bildirimini ve gerekli belgeleri, şube açılacak yerin en büyük mülki amirliğine verir.

12.2. Şubelerin Görev ve Yetkileri:

Şubeler, tüzel kişiliği olmayan, dernek amaç ve hizmet konuları doğrultusunda özerk faaliyetlerde bulunmakla görev ve yetkili, tüm işlemlerinden doğan alacak ve borçlarından ötürü kendisinin sorumlu olduğu dernek iç örgütüdür.

12.3. Şubelerin Organları, Görev ve Yetkileri:

a) Şubenin organları, genel kurul, yönetim kurulu, denetim kurulu ve onur kurulu’dur.

b) Şube organları Şube Genel Kurulunca seçilir.

c) Bu organların görev ve yetkileri ile bu tüzükte yer alan dernekle ilgili diğer hükümler, mevzuatın öngördüğü çerçevede şube’de de uygulanır.

12.4. Şube Genel Kurulu:

a) Şube Genel Kurulu şubelerin üyelerinden oluşur.

b) Şubeler, genel kurul olağan toplantılarını genel merkez genel kurulu toplantısından en az iki ay önce bitirmek zorundadırlar. Şubelerin olağan genel kurulu, 3 yılda bir, Dernek Genel Kurul tarihinden en az 2 ay önce şube yönetim kurulunca belirlenecek gün yer ve saatte toplanır.

c) Şube Genel Kurulu, Şube Yönetim Kurulu Kararı ile veya üyelerinin 1/5 ‘inin yazılı başvurması üzerine Yönetim Kurulunca olağanüstü toplantıya çağrılır.

d) Şubeler, genel kurul sonuç bildiriminin bir örneğini toplantının yapıldığı tarihi izleyen otuz gün içinde mülki idare amirliğine ve dernek genel merkezine bildirmek zorundadırlar.

12.5. Şubelerin Dernek Genel Kurulunda Temsil Şekli:

Dernek Genel Kurulunda ve Genel Merkez seçimlerinde şubeye kayıtlı her üyenin bir oy hakkı vardır.

12.6. Şube Yönetim Kurulu (kuruluş, görev ve yetkileri):

Yönetim Kuruluna 7 asil ve 7 yedek üye seçilir ve ilk toplantıda görev bölümü yaparak, Şube Başkanı, Şube 2. Başkanı, Şube Sekreteri, Şube Sekreter Yardımcısı, Şube Mali Sekreteri, Şube Örgütlenme Sekreteri, Şube Basın-Yayın Sekreterini seçer. Ancak bir Şube Başkan’ ı en fazla iki dönem üst üste bu görevi yürütebilir. Üçüncü dönem aynı kişi aday olamaz. Tekrar seçilebilmesi için en az bir dönem organlarda görev almaksızın beklemesi zorunludur. Şube Başkanı sarf belgesini ibraz koşulu ile Genel Kurulun belirlediği miktarda zorunlu hallerde sarfa yetkilidir. Bu miktar her yıl Şube Yönetim Kurulunca yıllık enflasyon oranı kadar arttırılır.

a) Şube Yönetim Kurulu genel mevzuat çerçevesinde bu tüzüğün 9.2 Maddesinin a,b,c,d,e,f,h,l,m fıkralarında belirtilen yetkilere sahiptir. Bölgesinde derneği temsil eder, genel merkez tarafından verilecek görevleri yapar. Bütün işlerden Genel Merkeze karşı sorumludur.

b) Çalışmaları yukarıdaki hükümlere uygun olmayan ya da yeterli görülmeyen şube Yönetim Kurullarına Merkez Genel Kurulunca işten el çektirilebilir. Bu durumda eksiklik ve aksaklıkları gidermek ve şubeyi en geç 2 ay içinde Genel Kurula götürmek üzere geçici bir Yönetim Kurulu görevlendirilir.

12.7. Şube Denetim Kurulu:

Şube denetim kuruluna 3 asil 3 yedek üye seçilir. Denetim kurulu ilk toplantısında kendi arasından bir başkan seçer. Denetim Kurulu genel mevzuat çerçevesinde bu tüzüğün 10. maddesinde belirtilen görev ve yetkilere sahiptir.

12.8. Şube Onur Kurulu:

Şubede Onur Kuruluna 3 asil ve 3 yedek üye seçilir.

Kurul ilk toplantısında kendi arasından bir başkan seçer.

Onur Kurulunun görev ve yetkileri şunlardır:

a) Yönetim ve Denetim Kurullarının arasında çıkabilecek ihtilafların çözümlerine yardımcı olmak.

b) İstişare karar mahiyetinde olmak kaydıyla; derneğin amaçlarına ulaşılması üyelerle olan ilişkilerin en üst seviyeye çıkarılması hususlarında araştırma yaparak rapor halinde Yönetim Kuruluna sunmak.

c) Yönetim Kurulunun yetki ve sorumlulukları saklı kalmak kaydıyla, Yönetim Kurulunca kendisine verilen konularda derneği temsil etmek.

12.9. Şubenin kapatılması ve devri:

Herhangi bir nedenle kapanan şubenin defterleri, kayıtları taşınır ve taşınmaz malları ile parası Genel Merkeze teslim edilir. Teslim işlemi şubenin son yönetim kurulunca yapılır. Mal ve paraların teslim edilmemesi ya da eksik teslim edilmesi halinde şubenin son Yönetim Kurulu üyeleri müştereken ve müteselsilen sorumlu tutulur. Aynı yerde yeni bir şube kurulursa bu para ve mallar yeni şubeye teslim edilir.

13. TEMSİLCİLİK:

Gerekli görülen yerlerde dernek faaliyetlerini yürütmek amacıyla Dernek yönetim kurulu kararıyla temsilcilik açılabilir. Temsilciliğin adresi, yönetim kurulu kararıyla temsilci olarak görevlendirilen kişi veya kişiler tarafından o yerin mülkî idare amirliğine yazılı olarak bildirilir. Temsilcilik, dernek genel kurulunda temsil edilmez. Şubeler temsilcilik açamazlar.

14. MALİ HÜKÜMLER:

14.1. Derneğin Gelirleri:

a) Üye aidatları: Aylık ve yıllık olarak genel kurulca belirlenir. Üyeler aidatlarını Dernekçe belirlenen banka hesaplarına veya alındı belgesi karşılığında derneğe yatırır.

b) Dernekçe tertiplenen eğlence, temsil, konser, piyango ve benzeri çalışmalardan sağlanan gelirler.

c) Derneğin mallarından elde edilen gelirler.

d) Bağış ve yardımlar.

e) Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlar.

f) Derneğin, amacını gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğu geliri temin etmek amacıyla giriştiği ticari faaliyetlerden elde edilen kazançlar.

g) Borçlanma: Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde yönetim kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak da yapılabilir. Ancak bu borçlanma, derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.

h) Diğer gelirler.

14.2. Derneğin Giderleri:

a) Derneğin giderleri Genel Kurul, Yönetim Kurulu Kararları ve Dernek bütçesine göre yapılır. Her türlü giderler “Dernekler Yönetmeliği” hükümlerine uygun olarak sarf belgesi ile yapılır.

Dernek Genel Başkanı sarf belgesini ibraz koşulu ile Genel Kurulca belirlenecek miktar kadar zorunlu hallerde sarfa yetkilidir. Bu miktar her yıl Yönetim Kurulunca yıllık enflasyon oranı kadar arttırılır.

b) Tüzüğün 6’ncı maddesi gereğince Genel Merkezce toplanan aidatlardan, % 5’i eğitim bursu fonuna aktarılır. %5’i kesildikten sonra kalan aidat tutarından şubeye kayıtlı üyelerin aidatlarının % 60’ı şubeye aktarılır.

c) Dernek Genel Merkezi zorunlu durumlarda ve Dernek olanaklarına göre şubelere maddi yardımda bulunabilir.

14.3. Gelir ve Gider işlemleri:

a) Dernek gelirleri, “Alındı Belgesi” ile tahsil edilir. Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile tahsili halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer.

b) Derneğin paraları ulusal bankalardan birine yatırılır. Bankadan para; Genel Başkan. II. Başkan, Genel Sekreter veya Genel Mali Sekreterden ikisinin ortak imzası ile çekilir. Yönetim Kurulunun saptayacağı kadar para Genel Mali Sekreterin sorumluluğunda bulundurulur.

c) Alındı Belgeleri, Yetki Belgesi, Gelir ve Gider Belgelerinin Saklama Süresi, Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi işlemlerinde “Dernekler Yönetmeliği” hükümleri aynen uygulanır.

15. DERNEĞİN FESHİ VE MALLARININ TASVİYESİ:

Derneğin feshi için Genel Kurulda birinci toplantının açılmasında üçte iki çoğunluk aranır. Çoğunluk sağlanamazsa toplantı ertelenir. İkinci toplantıda bu çoğunluk aranmaz. Her iki halde feshe karar verebilmek için toplantıya katılan üyelerin üçte ikisinin fesih istemi yönünde oy kullanması gerekir.

Dernek feshedildiği takdirde, feshe karar veren Genel Kurul dernek mallarını, parasını, alacaklarını amaca uygun bir başka meslek örgütüne devrederler. Devir ve tasfiye Dernek Yönetmeliğindeki kurala göre yapılır.

16. DERNEĞİN TUTACAĞI DEFTERLER:

16.1. İşletme hesabı esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:

a) Karar Defteri,

b) Üye Kayıt Defteri,

c) Evrak Kayıt Defteri,

d) Demirbaş Defteri,

e) İşletme Hesabı Defteri,

f) Alındı Belgesi Kayıt Defteri.

16.2. Bilânço esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:

a) 16.1.bendinin a, b, c ve f alt bentlerinde kayıtlı defterler bilânço esasında defter tutulması durumunda da tutulur.

b) Yevmiye Defteri, Büyük Defter ve Envanter Defteri.

c) Bu defterlerin tutulma usulü ile kayıt şekli Vergi Usul Kanunu ile bu Kanununun Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye istinaden yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri esaslarına göre yapılır.

d) Dernekçe tutulması zorunlu defterlerin dernekler biriminden veya noterden onaylı olması zorunludur.

17. DERNEĞİN İÇ DENETİMİ:

Dernekte genel kurul, yönetim kurulu veya denetim kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel kurul, yönetim kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

Denetim kurulu tarafından en geç yılda bir defa derneğin denetimi gerçekleştirilir. Genel kurul veya yönetim kurulu, gerek görülen hallerde denetim yapabilir veya bağımsız denetim kuruluşlarına denetim yaptırabilir.

18.DİĞER HÜKÜMLER:

a) Tüzükte başka hükümler bulunmayan hallerde dernek organlarının kararlarında salt çoğunluk aranır.

b) Hiçbir dernek üyesi, dernek ile kendisi, eşi, üstsoyu ve altsoyu arasındaki bir hukuki işlem veya uyuşmazlık konusunda alınması gereken kararlarda oy kullanamaz.

c) Dernek tüzüğü Genel Kurula katılan üyelerin 2/3 çoğunluğunun kabul oyu ile değiştirilebilir. Genel kurulda tüzük değişikliği oylaması açık olarak yapılır.

19.DERNEĞİN KURUCULARI:

Derneğin kurucuları aşağıda adı ve soyadı açık adresleri belirtilen kişilerdir.

1.Abdurrahman TOGAY : TCDD Genel Müdürlüğü Dış İlişkiler Ve İdari İşler Dairesi Başkan Yardımcısı Ankara, TCDD Lojmanları Çardak Sokak No:13/B Ankara, Tabiiyeti: T.C.

2.Ferudun OKTAY : TCDD 2. İşletme Başmüdürlüğü Yol Müd.Yard. Ankara, Mimarlar Sok. 24/4 Etlik / Ankara, Tabiiyeti: T.C.

3.Emin BERNAY : TCDD 2.İşletme Başmüdürlüğü Yol Müd.Yard. Ankara, Sağlık Sok. No:64/4 Yenişehir / Ankara, Tabiiyeti: T.C.

4.Ali TOSUN : TCDD Genel Müdürlüğü Teftiş Ve Tetkik Kurulu Başmüfettişi Ankara, Kızılcık Sok. 12/3 Maltepe / Ankara, Tabiiyeti: T.C.

5.Vedat CAVLI : TCDD Genel Müd. Malzeme Dai. Şube Müd. Ankara, İç Cebeci Sevil Sok. 12/1 Cebeci / Ankara, Tabiiyeti: T.C.

6.Şerafettin ÖZER : TCDD Genel Müd. Hareket Dai. Beynelmilel Şube Müd.Ankara, 2.Cadde No:27/2 Bahçelievler / Ankara, Tabiiyeti: T.C.

7.Şevket MUNGAN : TCDD Genel Müdürlüğü Dış İlişkiler Ve İdari İşler Dairesi Mevzuat Şube Müdürü Ankara, Bahçelievler 7.Sok. 8/2 Ankara, Tabiiyeti: T.C.

8.Atay KAYADAN : TCDD Genel Müd. Merkez Mali İşler Şefi Yard. Ankara, Aktepe 7.Durak 11.Sok. İyi Örnekevler A Blok No:2 Aktepe / Ankara, Tabiiyeti: T.C.

9.Ziya AYDIN : TCDD Genel Müd. Malzeme Dairesi Büro Şefi Ankara, Coşkunlar Sok. No:28/7 Cebeci / Ankara, Tabiiyeti: T.C